Công ty sở hữu tàu chở dầu này cho biết, 13 thủy thủ đều trở về an toàn.