Nhà đầu tư Kiều Thế Vinh, con ông Kiều Văn Linh - Ủy viên HĐQT của CTCP CMC (HNX: CVT) đăng ký bán 25,000 cp theo phương thức khớp lệnh trong khoảng thời gian dự kiến từ 08/12/2015 đến 06/01/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Kiều Thế Vinh
- Mã chứng khoán: CVT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 42,480 CP (tỷ lệ 0.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Kiều Văn Linh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 195,000 CP (tỷ lệ 1.02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 25,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư Kinh doanh.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/01/2016.