Đã có diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật của Chính phủ trên Facebook, cuộc thăm dò đầu tiên là xem xét bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Hôm nay, ngày 20/6/2022, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ chính thức ra mắt Chuyên trang 'Xây dựng chính sách, pháp luật' tại địa chỉ https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn. Đồng thời, nhằm hỗ trợ cho hoạt động của chuyên trang, fanpage Thông tin Chính phủ sẽ đi vào vận hành diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông tin từ fanpage Thông tin Chính phủ, với tinh thần kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, ngay từ khi được kiện toàn (tháng 4/2021), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tập trung cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật một cách trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên, liên tục, tổng thể, toàn diện, thực chất, hiệu quả, xứng tầm đột phá chiến lược.

Trong Nghị quyết Phiên họp đầu tiên triển khai công việc sau kiện toàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số; khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thách thức và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Việc xây dựng hoặc tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật phải bám sát yêu cầu phát triển và đổi mới của ngành, lĩnh vực quản lý; tránh để tình trạng không có ý kiến dẫn đến văn bản ban hành không khả thi hoặc phát sinh vướng mắc mới, không thể đi vào đời sống.

Các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục và khẩn trương rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công, theo dõi, tổ chức thực hiện để sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển.

Tiếp nối các công việc đã triển khai, ngày 30/3 vừa qua, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thay mặt Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027".

Thiết thực triển khai Quyết định 407 của Thủ tướng Chính phủ, Chuyên trang Xaydungchinhsach.chinhphu.vn được xây dựng gồm các chuyên mục chính: TIN TỨC, CHÍNH SÁCH MỚI; THAM VẤN CHÍNH SÁCH; TỌA ĐÀM VỀ CHÍNH SÁCH; CHÍNH SÁCH VÀ CUỘC SỐNG; LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH; MEDIA.

Theo đó, toàn bộ vòng đời của các chính sách, các quy định pháp luật, từ chủ trương, đường lối, quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước đến quá trình xây dựng, ban hành, tổ chức thực thi đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống sẽ được thông tin toàn diện, sâu rộng, hấp dẫn trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các nền tảng mạng xã hội của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ cho hoạt động của chuyên trang, Thông tin Chính phủ sẽ đi vào vận hành diễn đàn Xây dựng chính sách, pháp luật.

Mới nhất, diễn đàn đã tạo cuộc thăm dò về việc xem xét bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Đây có thể xem là một bước tiến vô cùng lớn của Chính phủ trong việc làm cho người dân và doanh nghiệp có điều kiện phát huy cao nhất quyền làm chủ của mình, có cơ hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ngay từ khi chính sách được hình thành trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và đưa vào cuộc sống

Qua chuyên trang này, người dân và doanh nghiệp không chỉ được tiếp cận nguồn thông tin chính thống về công tác xây dựng chính sách, pháp luật; các chính sách mới ban hành; tư vấn, giải đáp, hướng dẫn thực hiện chính sách… mà còn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để góp ý, đề xuất các quy định mới, giám sát quá trình thực thi, đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống.

Mọi tin bài, kiến nghị, đề xuất chính sách và các góp ý với chuyên trang được gửi về địa chỉ email: Thongtinchinhphu@chinhphu.vn hoặc phản hồi, bình luận ngay dưới mỗi bài viết, dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp pháp luật.

Nhã Mi

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/tin-vui-da-co-dien-dan-xay-dung-chinh-sach-phap-luat-cua-chinh-phu-tren-facebook-cuoc-tham-do-dau-tien-la-xem-xet-bo-quy-binh-on-gia-xang-dau-42022206164236950.htm