TT - UBND TP Đà Nẵng vừa quyết định kể từ năm 2009, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 15 tỉ đồng, số tiền trên sẽ được dùng vào hai mục tiêu chính là xóa nhà tạm cho gia đình chính sách và đầu tư xây dựng trường học tại các vùng khó khăn ở Quảng Nam.