Đà Nẵng nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Gốc
Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xong Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng, Thường trực HĐND thành phố đã dự kiến cơ cấu thành phần, số lượng người tham gia ứng cử HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố đã dự kiến 2 đơn vị bầu cử Quốc hội và 15 đơn vị bầu cử HĐND thành phố.

Tổng số Đại biểu Quốc hội được bầu là 6 đại biểu và tổng số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 52 đại biểu. Ủy ban MTTQVN thành phố đã hiệp thương lần 1, tiến hành rà soát hồ sơ, thông báo rộng rãi cho các cơ quan có người tham gia ứng cử và người tự ứng cử nộp hồ sơ.

Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng bắt đầu nhận hồ sơ tham gia ứng cử và tự ứng cử tại tầng 10 Trung tâm Hành chính thành phố bắt đầu từ 22/2 đến 14/3/2021

Người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử ĐBQH và người tự ứng cử ĐBQH nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng; người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng và người tự ứng cử đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng nộp 1 bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng. Địa điểm nộp hồ sơ tại Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố (tầng 10, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Thời gian nhận hồ sơ là từ ngày 22/2 đến hết ngày 14/3, trước ngày 19/3, Ủy ban MTTQVN sẽ tiến hành hiệp thương lần thứ 2 theo quy định.

Ông Phan Thanh Long, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố, ủy viên Ủy ban Bầu cử thành phố Đà Nẵng cho biết: "Ủy ban Bầu cử thành phố đã thành lập và phân công các Tiểu ban để tổ chức triển khai nhiệm vụ theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban Bầu cử thành phố sẽ công bố và ấn định đơn vị bầu cử HĐND thành phố và công việc này sẽ được hoàn thành trước ngày 4/3; đồng thời sẽ thành lập các ban bầu cử tại các đơn vị bầu cử để thực hiện các công việc theo đúng quy định của pháp luật"./.

Thanh Hà/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV https://vov.vn/chinh-tri/da-nang-nhan-ho-so-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-hdnd-838857.vov