ICTnews – Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nằng đến năm 2020 đã đặt ra mục tiêu đào tạo được tối thiểu 20 người về an toàn an ninh thông tin làm việc trong các cơ quan quản lý chuyên ngành, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sỹ, 15 người có trình độ đại học.

Theo đó, Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 của TP Đà Nẵng đã đặt ra mục tiêu tổng quát, nâng cao năng lực của các cơ quan nhà nước về bảo đảm an toàn an ninh thông tin (ATANTT), tăng cường khả năng phòng, chống các nguy cơ tấn công, xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin trọng yếu của TP Đà Nẵng và ngăn chặn, khắc phục kịp thời các sự cố ATANTT trên mạng máy tính, sẵn sàng bảo vệ và làm chủ không gian mạng của TP Đà Nẵng. Hình thành đội ngũ chuyên gia ATANTT đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của các cơ quan, tổ chức vê bảo đảm ATANTT, đặc biệt là phục vụ cho các hệ thống trọng yếu như Trung tâm dữ liệu, mạng đô thị, mạng Internet không dây của TP Đà Nẵng.

Để cụ thể hóa, kế hoạch đưa ra 6 mục tiêu Đà Nẵng nhắm đến vào năm 2020. Thứ nhất, đào tạo được tối thiểu 20 người về ATANTT làm việc trong các cơ quan quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực ATANTT, trong đó có 2 tiến sĩ, 3 thạc sỹ, 15 người, có trình độ đại học.

Thứ hai, đưa 100% cán bộ chuyên trách CNTT đi đào tạo ngắn hạn về ATANTT cập nhật công nghệ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ tại các cơ sở đào tạo có uy tín trong nước hoặc nước ngoài.

Thứ ba, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ chuyên trách CNTT của các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã. Cán bộ chuyên trách CNTT của các Sở, ban. ngành; quận, huyện, phường, xã phải được đào tạo nâng cao trình độ về ATANTT đủ năng lực bảo đảm nhiệm vụ bảo vệ ATANTT của đơn vị.

Thứ tư, tập huấn, đào tạo ngắn hạn nâng cao kiến thức, kỹ năng về ATANTT cho 100% CBCC trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, đào tạo về quản lý nghiệp vụ bảo đảm ATANTT cho lãnh đạo phụ trách về CNTT và cán bộ chủ chốt tại các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã;

Thứ sáu, thành lập bộ phận chuyên nghiên cứu và đào tạo về ATANTT trực thuộc Sở TT&TT Đà Nẵng tiến tới làm chủ công nghệ, bảo vệ và làm chủ không gian mạng của thành phố. Thực hiện đào tạo ngắn hạn, nâng cao nhận thức cho CBCC bằng nguồn lực tại chỗ, giảm thiếu chi phí đào tạo so với mời chuyên gia từ bên ngoài về giảng dạy.

Da Nang se co 2 tien sy an toan an ninh thong tin vao nam 2020 - Anh 1

Đà Nẵng tăng cường đào tạo đội ngũ ATANTT.

Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATANTT đến năm 2020 của TP Đà Nẵng cũng đưa ra 3 giải pháp thực hiện để triển khai kế hoạch trên gồm các giải pháp về môi trường, chính sách; giải pháp về tài chính và giải pháp về nguồn nhân lực. Tổng kinh phí dự kiến cho Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020 là hơn 22 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm tỷ lệ khoảng 39%, nguồn địa phương khoảng 47% và nguồn vốn huy động xã hội khoảng 14%.