Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đà Nẵng: Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch số về việc triển khai Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố.

Theo đó, thành phố tổ chức công bố công khai đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức triển lãm Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thực hiện số hóa và đăng tải tài liệu Điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên Cổng thông tin điện tử thành phố, Trang thông tin điện tử cơ quan quản lý quy hoạch, UBND quận, huyện.

Địa phương cũng cập nhật điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào dự án xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch TP. Đà Nẵng trên hệ thống GIS thuộc Đề án xây dựng thành phố thông minh; cập nhật tình hình triển khai thực hiện Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kịp thời cho các tổ chức, cá nhân biết và giám sát thực hiện; nghiên cứu hình thành trung tâm thông tin quy hoạch.

Cùng với đó, thành phố tổ chức rà soát và lập các chương trình, kế hoạch, quy hoạch, đề án cụ thể hóa điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với các nội dung cơ bản như: rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các phân khu. Đồng thời, rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch các chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, đề án, chương trình, kế hoạch phát triển các ngành, phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển ngành có liên quan đảm bảo phù hợp và kịp thời, tích hợp vào Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch chung các xã nông thôn huyện Hòa Vang; rà soát, điều chỉnh quy hoạch Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng; rà soát điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị, lập khu vực phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị; mô hình hóa quy hoạch.

Bên cạnh đó, tổ chức lập và ban hành Quy chế quản lý kiến trúc thành phố Đà Nẵng; xây dựng cơ chế, chính sách liên quan đến tài chính, đất đai để thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư; chủ động rà soát quy hoạch, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP. Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đô thị và quy hoạch thành phố

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, chủ động xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tổng hợp dự toán kinh phí của các sở, ban, ngành, quận, huyện; cân đối và tham mưu UBND thành phố bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch; giao Sở Xây dựng là cơ quan thường trực theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cho UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện được giao nhiệm vụ định kỳ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Xây dựng trước ngày 15/5 và 15/11 hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước 15-11-2025; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 10 năm trước 15/11/2030 hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 1/6 và 1/12 hàng năm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 5 năm trước 15/12/2025; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện 10 năm trước 15/12/2030 hoặc đến kỳ rà soát, điều chỉnh mới; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu; làm cơ sở để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Được biết, bắt đầu từ ngày 1/7, Đà Nẵng sẽ chính thức thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119 của Quốc hội.

Thành Long

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-xay-dung-co-so-du-lieu-khong-gian-do-thi-va-quy-hoach-thanh-pho-159571.html