Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý một số cơ chế đặc cách đối với các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí VN. Cụ thể, cho phép chủ đầu tư các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí VN (các dự án phải mua bản quyền công nghệ) trong giai đoạn lập dự án đầu tư chỉ thực hiện thiết kế sơ bộ; thiết kế cơ sở được thực hiện ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư các dự án nêu trên cũng được phép hoàn thành và trình duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi xin cấp phép xây dựng.