Báo cáo tài chính tóm tắt quý III năm 2009 của Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại TP Đà Nẵng (HNX: DAE):

* File đính kèm