DAE: TB ngày đăng ký cuối cùng để tiến hành ĐHCĐ thường niên năm 2007

Gốc
Căn cứ thông báo số 374/TB-TTLK ngày 26/3/2008 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, TTGDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán để họp ĐHCĐ thường niên năm 2007 của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng  (MCK: DAE) như  sau:

Tin nóng

Tin mới