Đam mê xe cổ đến mức dành hẳn căn phòng đẹp nhất trong nhà để trưng bày xe, đưa xe lên những chiếc bục cao và trải lụa dưới chân xe để tôn vinh thì có lẽ thiên hạ chỉ có một