Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đại hội Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Sáng 15-7-2022, tại Hà Nội, Chi bộ Phòng Tổng hợp (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Phòng Tổng hợp (Văn phòng Ban, Ban Tổ chức Trung ương) có chức năng tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Văn phòng, Lãnh đạo Ban về tổng hợp thông tin, thống kê số liệu công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chi bộ hiện có 9 đảng viên, trong đó có đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan và 2 đồng chí lãnh đạo Văn phòng.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Phòng Tổng hợp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan, Lãnh đạo Ban, chủ động, tích cực công tác, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, cụ thể là:

Tham mưu chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp và các nội dung phục vụ Đại hội XIII của Đảng, trong đótham mưu Lãnh đạo Ban trình Ban Bí thư ban hành Công văn phân công chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham gia tích cực Tổ Biên tập chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc về tổng kết việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Tổ Biên tập đề án xây dựng Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng. Tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Thông báo phân công phục vụ Đại hội XIII của Đảng và cử cán bộ của Ban tham gia phục vụ các đoàn đại biểu dự Đại hội.

Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban trình Ban Bí thư ban hành Kết luận 71-KL/TW, ngày 24-3-2020 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28-12-2017 của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng “Báo cáo kết quả thực hiện Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền”. Tham gia nghiên cứu 2 đề tài khoa học: “Rà soát, sàng lọc đảng viên trong tình hình hiện nay - Thực trạng và giải pháp” và “Nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng”.

Tổng hợp xây dựng Chương trình công tác toàn khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương và Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021, 2022 (phần về công tác tổ chức xây dựng Đảng). Tham mưu xây dựng Chương trình hành động của Ban thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Thường xuyên tổng hợp, theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời tham mưu Lãnh đạo Ban việc bổ sung, điều chỉnh các đề án, nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và chất lượng, sát tình hình thực tiễn. Tham mưu văn bản góp ý vào dự thảo đề án, văn bản liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Ban.

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo giao ban định kỳ theo hướng bám sát chương trình công tác. Tham mưu tổ chức các giao ban trực tuyến hằng tháng của cơ quan, hằng quý của Ngành; Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng theo khu vực, địa bàn. Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức các hội nghị, hội thảo theo từng năm bảo đảm khoa học, hiệu quả, đa dạng về loại hình hội nghị, linh hoạt trong hình thức tổ chức, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tổng hợp, tham mưu Lãnh đạo Ban phân công các vụ, cục, đơn vị trong Ban và phối hợp Bộ Nội vụ trao đổi, giải đáp 951 đề xuất, kiến nghị về công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị.

Tham mưu tổ chức thành công Hội đàm trực tuyến giữa Ban Tổ chức Trung ương Đảng ta và Ban Tổ chức Trung ương Đảng NDCM Lào; hoàn thành việc ký kết Thỏa thuận hợp tác 5 năm giai đoạn 2022-2026 giữa Ban Tổ chức Trung ương của 2 Đảng. Phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương chuẩn bị nội dung và tổ chức thành công Đoàn cấp cao của đồng chí Trưởng Ban thăm và làm việc chính thức với nước Cộng hòa NCND Lào. Tổ chức chu đáo các cuộc làm việc, tiếp đón xã giao các đoàn khách quốc tế của Lãnh đạo Ban; phối hợp chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết tổ chức Hội đàm trực tuyến với Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tham mưu báo cáo kết quả công tác đối ngoại và dự thảo kế hoạch đối ngoại từng năm...

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đ/c Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Phòng Tổng hợp trong nhiệm kỳ vừa qua. Thời gian tới, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị Chi bộ Phòng Tổng hợp tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu cơ quan Ban Tổ chức Trung ương; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và nội quy, quy chế cơ quan. Trong đó, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Chi bộ Phòng cần bám sát chương trình công tác của Đảng ủy, Lãnh đạo Ban, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các văn bản, báo cáo; kiểm soát văn bản chặt chẽ, bảo đảm tham mưu đúng, chính xác, kịp thời. Quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần thực hiện nghiêm túc nêu gương, nói đi đôi với làm, tự phê bình và phê bình; xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Chi bộ, quan tâm bồi dưỡng, giúp đỡ các đảng viên trẻ. Tăng cường phối hợp với các vụ, cục, đơn vị trong Ban cũng như các đơn vị, địa phương.

Đ/c Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025.

Đ/c Mai Văn Chính tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025.

Với phương châm Dân chủ - Đoàn kết - Nêu gương - Đổi mới - Sáng tạo, Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Chi ủy; đồng chí Võ Thành Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Phòng Tổng hợp nhiệm kỳ 2022-2025.

Thảo Nguyên