ND- Ngày 20-10, Bạch Thông, huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Cạn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ nhất. 132 đại biểu đại diện cho gần 26 nghìn người của mười dân tộc thiểu số trong huyện về dự Đại hội.

Trong các thời kỳ cách mạng, nhân dân các DTTS huyện Bạch Thông một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ, đóng góp nhiều sức người, sức của, có hơn 300 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích, công lao của nhân dân các dân tộc trong huyện, Đảng và Nhà nước đã phong tặng huyện Bạch Thông và tám xã, thị trấn danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Những năm gần đây, Bạch Thông đã thực hiện có hiệu quả chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước, vì thế tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các DTTS giảm nhanh, từ 70% năm 2000 xuống còn 24% như hiện nay, 100% số hộ DTTS đã được xóa nhà tạm, được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, 80% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, 70% số hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ cấp xã là người DTTS được quan tâm, đại biểu HĐND cấp xã là người DTTS chiếm gần 90%, đảng viên là người DTTS chiếm 86%. Thông qua các phong trào thi đua, trong đồng bào DTTS đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tự lực tự cường trong phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau trong xóa đói, giảm nghèo, tạo dựng được nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đại hội đã đề ra mười định hướng công tác DTTS đến năm 2020 nhằm tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết các DTTS, biểu dương 12 tập thể, 28 cá nhân tiêu biểu và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội các DTTS tỉnh Bắc Cạn lần thứ nhất. PV