NDĐT - Ngày 27-7, Đảng bộ huyện Đông Sơn, Thanh Hóa khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 24, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cùng 213 đại biểu, đại diện cho gần 5.400 đảng viên trong toàn huyện dự đại hội.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trao đổi với các đại biểu.

Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ở huyện Đông Sơn đạt 15,7%, vượt 0,2% mục tiêu đại hội đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra và GDP bình quân đầu người đã đạt 37,43 triệu đồng/năm. Hoạt động văn hóa-xã hội chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Huyện ủy, các cấp ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, tạo đồng thuận trong nhân dân. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình; công tác dân vận đổi mới theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở; kiểm tra, giám sát được tăng cường; phòng chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả bước đầu. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức đoàn thể, HĐND, UBND có nhiều đổi mới.

Đại hội tập trung thảo luận, thông qua phương hướng, năm nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng; bốn chương trình công tác trọng tâm và ba nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giai đoạn 2015-2020. Huyện Đông Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018. Đại hội đại biểu đảng bộ huyện Đông Sơn bế mạc vào ngày 28-7.

MAI LUẬN