Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 31-12, Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã được khai mạc trọng thể tại Hà Nội.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đồng chí: Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố bạn; đại diện các sở, ban ngành thành phố; lãnh đạo nhiều sở, ban, ngành của Trung ương và Hà Nội cùng 118 đại biểu tiêu biểu dự đại hội.

Với phương châm: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của giới trí thức Thủ đô. Đại hội sẽ tiến hành thảo luận Báo cáo tổng kết của Ban chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 2020-2025; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VIII (2020-2025) của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội; bầu Ban Chấp hành khóa VIII...

Trong diễn văn khai mạc, ông Trần Danh Lợi, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội được tập hợp trong 38 hội thành viên, 17 đơn vị trực thuộc gồm các hội chuyên ngành, hội cơ sở và phần đông trong số này là các nhà khoa học giỏi, cán bộ khoa học, lãnh đạo cấp cao đã nghỉ hưu.

Trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành thành phố, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội và các hội thành viên đã cố gắng vượt qua nhiều khó khăn, từng bước xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức, tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn Thủ đô góp phần tích cực thực hiện các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố. Công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đã đạt được kết quả đáng kể.

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội là thành viên tích cực, hoạt động có hiệu quả cao của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã phối hợp hoạt động tốt, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung. Đây là địa chỉ tin cậy của Đảng và Nhà nước tại Hà Nội và cả nước trong việc nghiên cứu khoa học công nghệ; hỗ trợ đưa những tiến bộ khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật vào đời sống; tôn vinh trí thức; tuyên truyền, phổ biến kiến thức đến người dân; nâng cao trình độ hội viên, phát triển, hỗ trợ tài năng trẻ, bảo vệ lợi ích chính đáng của các tổ chức hội; tư vấn, phản biện xã hội; tham gia vào xây dựng các chính sách của thành phố cũng như của cả nước.

Với những đóng góp tích cực trong thời gian qua, các tập thể, cá nhân thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh phát biểu tại đại hội.

Khơi dậy trách nhiệm và khát vọng trong đội ngũ trí thức, đóng góp cho Thủ đô

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Đội ngũ trí thức Hà Nội đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Từ khi thành lập năm 1982 đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội luôn khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng, là nơi tập hợp và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Hà Nội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh của Thủ đô.

Tuy nhiên, lĩnh vực khoa học và công nghệ của Thủ đô còn những hạn chế. Nhiều đề tài, dự án chưa được ứng dụng vào thực tiễn, số lượng nghiên cứu được thương mại hóa thấp, công tác liên kết với các tổ chức khác trên địa bàn Thủ đô chưa được tăng cường… mà trách nhiệm thuộc về cả hai phía: Lãnh đạo thành phố và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội và các hội thành viên trong nhiệm kỳ VIII phải gắn với Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII “Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025” và hướng tới 3 khâu đột phá trong nhiệm vụ xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo của Hà Nội, đó là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả việc tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng giúp đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với Thủ đô, đất nước; phát huy tinh thần yêu nước, tính sáng tạo, tinh thần hợp tác trong hoạt động khoa học và công nghệ. Tăng cường công tác thông tin hai chiều giữa hoạt động khoa học, công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội với các hoạt động kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức cho đội ngũ trí thức Thủ đô có điều kiện đóng góp nhiều hơn nữa vào việc xây dựng các luận cứ khoa học phục vụ hoạch định các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh tặng Bức trướng chúc mừng đại hội.

Tăng cường phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội với các đoàn thể và các tổ chức quần chúng khác. Mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế với các hội khoa học – công nghệ của Thủ đô các nước trên thế giới, trước hết là trong khu vực Đông Nam Á.

Chủ động tư vấn, phản biện, giám định xã hội và tham gia đảm nhận một số hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật phục vụ cộng đồng, giám sát độc lập chương trình, đề án quan trọng theo yêu cầu của lãnh đạo thành phố.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cần chủ động hơn nữa trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Thành ủy về phát triển khoa học và công nghệ; phấn đấu xây dựng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội thành một tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức, đại diện cho tiếng nói của đội ngũ những người làm khoa học và công nghệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và hỗ trợ nhu cầu phát triển của các thành viên trong hệ thống.

Đồng chí Chu Ngọc Anh tin tưởng: “Với tinh thần Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội lần thứ VIII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội sẽ truyền đi một tinh thần mới, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng trong mỗi hội viên, trí thức Thủ đô, tương xứng với truyền thống vẻ vang gần 40 năm xây dựng và phát triển”.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết đại hội và bầu Ban Chấp hành khóa VIII gồm 64 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 20 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí.

Tiến sĩ Lê Xuân Rao, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ VII được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Thu Hằng - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/987507/dai-hoi-lien-hiep-cac-hoi-khoa-hoc-va-ky-thuat-ha-noi-nhiem-ky-2020-2025