Đại hội XII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Gốc
(Công lý) - Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một hệ thống quan điểm sâu sắc và có ý nghĩa to lớn.

Ở bất cứ giai đoạn cách mạng nào, Đảng ta luôn lấy tư tưởng của Người làm kim chỉ nam và các nguyên lý đó càng có ý nghĩa, luôn được nhắc nhớ khi đảng bộ các cấp tiến hành đại hội, tiến tới Đại hội XII của Đảng, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước...

Đại hội XII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nền tảng tư tưởng vững chắc của Đảng

Là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh không ngừng chăm lo xây dựng, rèn luyện Đảng ta thành một đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, lương tâm và danh dự của dân tộc, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân. Trong bản Di chúc viết bổ sung vào thàng 5-1968, Người căn dặn: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Làm được như vậy, thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy chúng ta cũng nhất định thắng lợi”.

Về tư tưởng, Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam muốn hoàn thành vai trò lãnh đạo cách mạng thì Đảng phải “vững”. Đảng muốn “vững mạnh, trong sạch, kiểu mẫu” thì Đảng phải được xây dựng trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và toàn Đảng phải thường xuyên nâng cao trình độ nhận thức về tính “chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất” của chủ nghĩa Mác – Lênin. Phải làm cho cán bộ, đảng viên biết dùng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam đặt ra; đồng thời phải thường xuyên tổng kết thực tiễn rút ra những kết luận mới để bồi bổ lý luận Mác – Lênin; và phải đoàn kết, thống nhất, cùng các đảng anh em đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, xét lại để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin; phải bảo đảm bản chất của Đảng – bảo đảm tính cách mạng, tiền phong; tính trí tuệ, tính đạo đức và tính quần chúng của Đảng.

Đại hội XII của Đảng dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh - Ảnh 2

Về chính trị, theo Hồ Chí Minh, xây dựng, rèn luyện Đảng về chính trị có mối quan hệ chặt chẽ với xây dựng, rèn luyện Đảng về tư tưởng. Muốn xây dựng Đảng về chính trị đúng đắn, trước hết phải đứng vững trên một nền tảng tư tưởng vững chắc. Người thường nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nâng cao sự tu dưỡng về chủ nghĩa Mác – Lênin để dùng lập trường, quan điểm và phương pháp mác xít – Lêninít mà tổng kết những kinh nghiệm của Đảng ta, phân tích đúng đắn những đặc điểm của nước ta. Có như thế, chúng ta mới dần dần hiểu được quy luật phát triển của cách mạng nước ta, định ra những đường lối, phương châm, bước đi cụ thể của cách mạng xã hội chủ nghĩa thích hợp với tình hình nước ta.

Xây dựng Đảng về tổ chức, theo Hồ Chí Minh phải thường xuyên kiện toàn bộ máy của Đảng trên cơ sở yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng. Quá trình này phải chú ý mặt tổ chức bộ máy, đồng thời chú ý cơ chế hoạt động của bộ máy Đảng từ Trung ương tới cơ sở nhằm phát huy cao nhất vai trò nền tảng của tổ chức cơ sở đảng và vai trò quyết định của tổ chức lãnh đạo cao nhất. Hồ Chí Minh cũng rất chú ý tới mối quan hệ giữa bộ máy và con người trong kiện toàn tổ chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt và người đứng đầu.

Đảng viên, cán bộ cách mạng là người quyết định

Trong bài nói tại lớp chỉnh huấn đầu tiên của Trung ương (ngày 11-5-1952), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Các đồng chí đều là cán bộ cao cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng. Công việc thành hay là bại một phần lớn là do nơi tư tưởng đạo đức, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí”.

Người yêu cầu cán bộ phụ trách ở trung ương “cần phải thường xuyên đi kiểm tra và giải quyết công việc tại chỗ, chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều...”, “Phải sửa đổi lề lối làm việc cho thiết thực, để giải quyết công việc cho tốt, cho nhanh”; làm việc gì cũng phải có tổ chức tốt, lãnh đạo phải sâu sát thực tế; lề lối làm việc phải dân chủ, cấp trên phải thường xuyên kiểm tra cấp dưới, cấp dưới phải phê bình cấp trên.

Để sửa đổi lề lối làm việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu mọi việc bất kỳ to, nhỏ phải có kế hoạch, phải bàn bạc kỹ, phải giải thích cho dân hiểu rõ, sao cho dân vui vẻ thi đua làm, hết sức tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh. Người chỉ rõ: “Cần phải gắn chặt công việc với tư tưởng và lề lối làm việc, vì mỗi công việc thành hay bại đều do tư tưởng và lề lối làm việc đúng hay sai”.

Để đổi mới phong cách lãnh đạo của Đảng, Người yêu cầu lãnh đạo phải toàn diện, cụ thể, sâu sát thực tế, cán bộ lãnh đạo các cấp phải khắc phục hiện tượng đại khái, chung chung, tùy tiện, phiến diện, vô nguyên tắc, thiếu dân chủ, tác phong quan liêu mệnh lệnh, chủ quan, thỏa mãn. Người chỉ rõ: trong lãnh đạo, cán bộ lãnh đạo phải biết nghe ngóng ý kiến của cấp dưới và nhân dân. Các cấp ủy đảng cần khuyến khích, thu góp, bổ sung và phổ biến rộng rãi những sáng kiến hay, những kinh nghiệm tốt của quần chúng. Sự lãnh đạo trong mọi công tác thiết thực của Đảng “phải dùng cách từ trong quần chúng ra, trở lại nơi quần chúng”, nghĩa là gom góp mọi ý kiến rời rạc, lẻ tẻ của quần chúng, rồi phân tích nó, nghiên cứu nó, sắp đặt nó thành những ý kiến có hệ thống, rồi đem nó ra tuyên truyền, giải thích cho quần chúng, và làm cho nó trở thành ý kiến của quần chúng, làm cho quần chúng giữ vững và thực hành những ý kiến đó. Trong quá trình quần chúng thực hiện thì tổ chức đảng xem xét lại, rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém.

Người cho rằng, ngay trong công việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cũng như trong mọi công việc khác, phải thực hành cách liên hợp sự lãnh đạo với quần chúng và liên hợp chính sách chung với chỉ đạo riêng, phá bỏ cách lãnh đạo lờ mờ, quan liêu, chủ quan, bàn giấy. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh yêu cầu các cấp ủy đảng phải thường xuyên tiến hành kiểm tra, theo dõi việc thực hiện. Tư tưởng đó vẫn còn nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Điều này càng có ý nghĩa khi Đảng ta đang phải đối mặt trước những thời cơ và thách thức trong bối cảnh mới, khi thực tiễn biến đổi ngày càng nhanh chóng và sâu sắc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã giành được những thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, vượt qua ngưỡng nước nghèo chậm phát triển. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững. Vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng nâng cao.

Mùa xuân năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Bước vào xuân mới 2016, đất nước ta tiến hành tổ chức Đại hội XII của Đảng với ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bước vào thời kỳ mới, Đại hội XII xác định đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm. Để làm được điều đó thì việc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín… là một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng.

Với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới…, chắc chắn chúng ta sẽ phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu cao cả “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

“Nếu Đảng ta không giữ được bản chất cách mạng của mình, không thật vững vàng về chính trị, tư tưởng; không thống nhất cao về ý chí, hành động; không trong sạch về đạo đức, lối sống; không chặt chẽ về tổ chức; không được nhân dân ủng hộ thì không thể đứng vững và đủ sức lãnh đạo đưa đất nước đi lên. Chính vì vậy mà Đảng ta luôn luôn nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta…”.

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 “MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY”

“Để tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, cần tiếp tục thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra, coi đó là những nhiệm vụ vừa cơ bản, vừa lâu dài và phải thực hiện thường xuyên, có hiệu quả, đồng thời tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt ba vấn đề cấp bách sau đây:

Một là, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và của nhân dân đối với Đảng.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Ba là, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Trong ba vấn đề trên, vấn đề thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt và cấp bách nhất”.

Tin nóng

Tin mới