"Trong bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước năm 2008 có nhiều biến động, Đài THVN đã nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt công tác tuyên truyền, giữ vững vị trí là kênh thông tin chủ đạo, góp phần đắc lực vào sự phát triển của đất nước, đồng thời đảm bảo tốt cho đời sống của cán bộ viên chức trong Đài...", ông Vũ Văn Hiến, Ủy viên TW Đảng, TGĐ Đài THVN khẳng định trong Hội nghị Tổng kết công tác năm 2008 của Đài THVN.