Đắk Lắk: Kỷ luật hai tổ chức đảng và 137 đảng viên

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh Đắk Lắk đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức đảng và 137 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk họp xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk họp xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng bảo đảm về nguyên tắc, đúng quy trình, quy định.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 204 tổ chức đảng và 8.490 đảng viên; giám sát 165 tổ chức đảng và 930 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện vi phạm và thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với 1 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và 88 đảng viên, trong đó kỷ luật bằng hình thức khiển trách 62 trường hợp, kỷ luật cảnh cáo 13 trường hợp, cách chức 6 người, khai trừ Đảng 7 người; xóa tên 33 trường hợp và cho rút, đình chỉ sinh hoạt đảng...

Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng và 123 đảng viên; giám sát 111 tổ chức đảng và 168 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 49 đảng viên.

Trong số đảng viên bị thi hành kỷ luật có 19 trường hợp bị xử lý pháp luật; 3 trường hợp bị xử lý hành chính và 8 cá nhân bị đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Qua công tác kiểm tra, giám sát, xử lý của cấp ủy, ủy ban Kiểm tra các cấp đã chấn chỉnh kịp thời các sai phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; góp phần củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thanh Nga

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/dak-lak-ky-luat-hai-to-chuc-dang-va-137-dang-vien-5691000.html