Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảm bảo 100% gói thầu được đấu thầu qua mạng

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành Công văn số 3362/UBND-SKHĐT yêu cầu các đơn vị Chủ đầu tư, điều hành dự án, UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành chỉ đạo các phòng chuyên môn, cán bộ phụ trách, theo dõi lĩnh vực đấu thầu nghiên cứu và nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31.5. 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản pháp lý có liên quan về lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Những lợi ích từ việc đầu thầu qua mạng (nguồn ITN)

Những lợi ích từ việc đầu thầu qua mạng (nguồn ITN)

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng năm 2022 theo lộ trình quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng gói thầu đạt tối thiểu 80% số lượng gói thầu và tối thiểu 70% tổng giá trị gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ. Đồng thời, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) gói thầu áp dụng hình thức đầu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ gói thầu hỗn hợp, gói thầu áp dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ, hai giai đoạn hai túi hồ sơ.

Giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc thực hiện đầu thầu qua mạng (ITN)

Giao trách nhiệm cho người đứng đầu trong việc thực hiện đầu thầu qua mạng (ITN)

Trường hợp các đơn vị khi áp dụng hạn mức giá gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn nêu trên vẫn chưa đảm bảo tỷ lệ về tổng số lượng các gói thầu và tổng giá trị các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng, UBND thành phố đề nghị các đơn vị xem xét áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu ngoài hạn mức nêu trên nhằm đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước lãnh đạo UBND thành phố nếu trong năm đơn vị không đạt các tỷ lệ về lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư số 08/022/TT-BKHDT. Bên cạnh đó, đề nghị các đơn vị thực hiện việc gửi Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu ngay sau khi phê duyệt đối với các gói thầu thuộc thẩm quyền phê duyệt của đơn vị mình về Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Đà Nẵng để thuận tiện cho việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp các khó khăn, vướng mắc các đơn vị kịp thời báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý theo quy định.

Đình Khoa