Đàn bà và Internet. Câu này nói ra, lập tức sẽ có người so sánh nó như một hòn đá ném xuống một cái ao bèo, và bèo sau đó sẽ ngay ngắn xếp thành chữ "Cô đơn trên mạng".