Mới đây, Bộ Tư pháp đã có chỉ thị cho ngành tư pháp thực hiện việc cấp đổi mẫu giấy khai sinh (GKS) mới thay thế mẫu cũ. Thế nhưng, cho đến nay mẫu cũ đã hết nhưng mẫu mới vẫn chưa ban hành…