Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung chỉ đạo tốt công tác xây dựng Đảng

Ngày 15/7/2022, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Bản- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương; đồng chí Lê Việt Long- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương cho biết, Đảng bộ Bộ Công Thương có 69 tổ chức đảng trực thuộc (với 2.185 đảng viên), trong đó có 30 tổ chức đảng thuộc khối các cơ quan hành chính; 13 tổ chức đảng thuộc khối các đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; 1 tổ chức đảng thuộc khối đoàn thể; 25 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp cổ phần.

Đảng bộ Bộ Công Thương đã chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

Đảng bộ Bộ Công Thương đã chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; với tinh thần tích cực, chủ động, Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động toàn Đảng bộ chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục mọi khó khăn, tích cực triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được giao theo chương trình, kế hoạch công tác năm, đặc biệt chú trọng triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng thời với tinh thần tích cực, chủ động, trách nhiệm, 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy trách nhiệm, gương mẫu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt của Đảng và việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng.

Đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các công tác: chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể; kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, đổi mới các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Phan Văn Bản trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương Phan Văn Bản trình bày báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Lê Việt Long- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Đồng chí Lê Việt Long- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Công Thương, Chánh Thanh tra Bộ Công Thương trình bày báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng

Đảng ủy Bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, các chỉ thị, kết luận, hướng dẫn, quy định, văn bản mới của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy Bộ Công Thương đã tổ chức 5 hội nghị trực tuyến về triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương khóa XIII, 10 hội nghị Ban Chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ và 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các bí thư và cấp ủy viên cơ sở.

Cũng trong 6 tháng đầu năm Đảng bộ Bộ Công Thương đã kết nạp 26 đảng viên mới và chuyển đảng chính thức cho 29 đảng viên dự bị.

Đảng bộ Bộ Công Thương cũng đã xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Bộ Công Thương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phương châm “Trung thành – Trung thực – Đoàn kết – Tận tụy - Sáng tạo – Nêu gương”. Đồng thời ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII).

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Công Thương được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, nhất là các công tác định hướng thông tin, tuyên truyền, bảo đảm thông tin kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ.

Các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo tổ chức đoàn thể đã có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu.

Về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Bộ Công Thương xác định các nhóm nhiệm vụ nhằm tập trung thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trọng tâm đã xác định trong năm 2022.

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết khóa XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, của Đảng bộ Bộ Công Thương và các nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm, gương mẫu triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Bộ Công Thương.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu, tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc, kịp thời triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng bộ Bộ theo quy định. Hoàn thiện Đề án tổng thể sắp xếp lại tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Công Thương. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ; tập trung vào những nơi hoạt động trong lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đặc biệt, tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 trong toàn Đảng bộ Bộ đảm bảo đúng quy định, yêu cầu và tiến độ thời gian theo kế hoạch. Hoàn thành việc kiện toàn cấp ủy, bổ sung quy hoạch, quy hoạch cấp ủy của các tổ chức đảng trực thuộc.

Cùng đó cập nhật, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đảng viên và phấn đấu hoàn thành phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương theo đúng yêu cầu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Ông Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương tham luận tại hội nghị

Ông Nguyễn Thiện Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương tham luận tại hội nghị

Ông Trịnh Minh Anh-Bí thư chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tham luận

Ông Trịnh Minh Anh-Bí thư chi bộ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tham luận

Ông Nguyễn Khắc Hải- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp đọc tham luận

Ông Nguyễn Khắc Hải- Bí thư Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp đọc tham luận

Bà Nguyễn Minh Huệ- Bí thư chi bộ Nhà xuất bản Công Thương tham luận tại hội nghị

Bà Nguyễn Minh Huệ- Bí thư chi bộ Nhà xuất bản Công Thương tham luận tại hội nghị

Hội nghị mở rộng của Ban chấp hành Đảng Bộ Bộ Công Thương đã dành nhiều thời gian cho đại diện các tổ chức Đảng trực thuộc tham luận. Các ý kiến tham luận đều bày tỏ sự nhất trí cao với nội dung các báo cáo của Đảng bộ trình bày tại hội nghị, đồng thời làm rõ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại các đảng bộ cơ sở cũng như đóng góp hoàn thiện các báo cáo về công tác xây dựng Đảng, báo cáo kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

Các tham luận cũng nêu lên nhiều đề xuất cụ thể với Đảng bộ Bộ Công Thương nhằm hoàn thành tốt công tác chính trị, xây dựng Đảng và kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Cùng đó nhiều ý kiến đề xuất tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng về công tác đảng và tư tưởng chính trị với các hình thức đa dạng như trực tiếp, trực tuyến đến đi thực tế.

Quang Lộc