Đảng bộ CATW: Quán triệt nhiệm vụ kiện toàn hệ thống tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, thực hành nêu gương trong công tác

Gốc
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị và trực tiếp truyền đạt nội dung. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và các đồng chí bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên thay mặt cho các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy CATW.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trực tiếp quán triệt những nội dung cơ bản và những điểm mới trong Quy định số 192 của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam. Bên cạnh việc quán triệt các nội dung cơ bản của Quy định, Thượng tướng Lê Quý Vương cũng nhấn mạnh về những nỗ lực to lớn của toàn Đảng bộ CAND trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức lực lượng thời gian qua. Cụ thể là đã căn bản loại bỏ các cơ cấu trung gian, giảm số lượng các cục, vụ và đơn vị, tập trung xây dựng lực lượng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, hướng về cơ sở và bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, duy trì ổn định bền vững để đất nước phát triển. Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ tập trung quán triệt sâu sắc về chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt quy chế chủ trì phối hợp với cấp ủy địa phương và các bộ, ngành trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Về các nội dung trong Quy định số 01 của Đảng ủy CATW về trách nhiệm nêu gương, Thượng tướng Lê Quý Vương yêu cầu: cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ CATW phải quán triệt sâu sắc nội dung Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là văn bản rất quan trọng của Bộ Chính trị, là cơ sở để Đảng ủy CATW xây dựng nội dung Quy định 01-QĐi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác công an, công tác xây dựng Đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh, việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp trong CAND là yếu tố đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, quyết định mọi thắng lợi trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các cấp ủy trong CAND phải nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 192 của Bộ Chính trị và Quy định số 01 của Đảng ủy CATW; thực hiện tốt các quy định sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong CAND trong sạch, vững mạnh, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với CAND.

Trần Thiết