Chương trình hành động của các cấp ủy đảng cần xây dựng đề án cụ thể phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm của cơ quan, đơn vị để thực hiện những giải pháp mang tính hiệu quả cao. Chi tiết...