Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt và triển khai Kết luận, Quy định Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Sáng 20.5, tại Nhà Quốc hội, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình trình bày nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm. Đây là hai văn kiện quan trọng vừa được Trung ương ban hành, thể hiện quyết tâm của Đảng ta trong việc kiên quyết xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/video-thoi-su-quoc-hoi/dang-bo-co-quan-van-phong-quoc-hoi-quan-triet-va-trien-khai-ket-luan-quy-dinh-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-xiii-i289326/