Hoạt động nổi bật của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội là việc lãnh đạo, xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng