Đảng bộ Khối DNTƯ: Phấn đấu 100% DN hoàn thành tốt chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh

Gốc
Năm 2021, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề ra nhiệm vụ và giải pháp, cụ thể để triển khai thực hiện gồm: Tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao...

Ngày 25/02/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 2 (mở rộng), tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tới 19 điểm cầu ở Hà Nội, TP.HCM.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương: Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 cho thấy, năm 2020, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn; tập trung công tác chuẩn bị, phát động các phong trào thi đua, tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai quyết liệt nhiệm vụ năm 2020, thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; nỗ lực thực hiện các chính sách điều tiết, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế và chính sách an sinh xã hội của đất nước.

Các mặt công tác xây dựng Đảng tiếp tục được triển khai, nghiêm túc, đúng quy định. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được chú trọng cả về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, đổi mới phương thức hoạt động, đảm bảo giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp và bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ tích cực triển khai và đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và cán bộ chủ chốt doanh nghiệp tại những đơn vị còn khuyết, thiếu; công tác cán bộ được thực hiện chủ động, kịp thời cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục được đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định và nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm cho người lao động, vừa tích cực hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước. Đồng thời, tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo ổn định kinh tế xã hội: giảm lãi vay cho doanh nghiệp, giảm giá điện cho các hộ khó khăn, cung ứng gạo bình ổn giá lương thực, miễn giảm cước phí viễn thông... với tổng trị giá hỗ trợ tương đương trên 37 nghìn tỷ đồng. Các đơn vị trong Khối cũng thành công trong phòng chống dịch cho đội ngũ 725 nghìn lao động, không để phát sinh dịch bệnh. Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 1,4 triệu tỷ đồng, bằng 94,5% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị trong Khối ước đạt 103,5 nghìn tỷ đồng, bằng 96,8% so với kế hoạch. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tổng nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp trong Khối vẫn vượt 6% kế hoạch được giao, ước đạt trên 242 nghìn tỷ đồng, đóng góp vào sự ổn định, duy trì phát triển kinh tế chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, toàn Đảng bộ trong năm vừa qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Công tác phát triển đảng viên mới chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối bị sụt giảm so với năm 2019, có 06 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thua lỗ...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm đầu thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta, có ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp trong Khối, Đảng ủy Khối xác định tập trung lãnh đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, góp phần thực hiện hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đề ra nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó chỉ tiêu về công tác xây dựng đảng gồm: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%/năm; Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; Toàn Đảng bộ phấn đấu kết nạp 2.800 đảng viên mới. Phấn đấu 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, cho ý kiến và thông qua các nội dung quan trọng: Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình công tác của Ban Chấp hành năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị cũng đã thông báo Quyết định xếp loại và khen thưởng tổ chức Đảng năm 2020. Theo đó, có 7 đảng bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 23 đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; tặng Bằng khen “trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020 đối với 6 đảng bộ và Báo cáo kết quả công tác điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giữa 2 kỳ họp Ban Chấp hành./.

Hiền Hòa

Nguồn Đảng Cộng Sản VN https://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/dang-bo-khoi-dntu-phan-dau-100-dn-hoan-thanh-tot-chi-tieu-san-xuat-kinh-doanh-575332.html