BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG THÁNG 7/2022

BAN HÀNH CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG THÁNG 7/2022

Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp

Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND các cấp

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP SƠ KẾT CÔNG TÁC VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP SƠ KẾT CÔNG TÁC VÀ XÁC ĐỊNH PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC QUỐC HỘI TRẦN THANH MẪN DỰ HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Công tác đại biểu

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của Ban Công tác đại biểu

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị về Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật

Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIẾU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIẾU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIẾU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU
ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIẾU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BIẾU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Thông qua Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Thông qua Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Thông qua dự thảo Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu

Đưa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp

Đưa công tác giám sát văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI XEM XÉT DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN CÔNG TÁC ĐẠI BIỂU

Công tác tham mưu phục vụ hoạt động lập pháp đi vào chiều sâu và chất lượng

Công tác tham mưu phục vụ hoạt động lập pháp đi vào chiều sâu và chất lượng

Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND

Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với HĐND

Tăng cường gắn kết giữa Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp

Tăng cường gắn kết giữa Quốc hội với Hội đồng nhân dân các cấp

TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

TĂNG CƯỜNG SỰ CHỈ ĐẠO VÀ TRÁCH NHIỆM GIÁM SÁT, HƯỚNG DẪN CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Tập trung, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Tập trung, tích cực triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025