Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Gốc
Sáng 5-5, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016-2021). Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05, Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ) ban hành Chỉ thị 87, TCCT có hướng dẫn thực hiện, thủ trưởng TCCT và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong Cơ quan TCCT; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ Cơ quan TCCT tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. Các cơ quan, đơn vị, các ngành trong Cơ quan TCCT đã gắn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong kế hoạch công tác hằng năm và từng giai đoạn, được cụ thể hóa trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ 87 trong Đảng bộ và Cơ quan TCCT được quan tâm triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai đưa việc học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ của các tổ chức. Các đơn vị báo chí, xuất bản thuộc TCCT tích cực, chủ động mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao chất lượng tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Trong 5 năm qua, đã xuất hiện nhiều phương châm hành động thiết thực, nhiều phong trào, mô hình tốt như: 6 chuẩn mực đạo đức “Trung thành, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, nhân ái” của Cục Tuyên huấn; tiêu chuẩn người cán bộ “Có kiến thức toàn diện, năng lực chuyên môn sâu, khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, tầm nhìn chiến lược, phương pháp công tác khoa học, thận trọng, sát thực tiễn đơn vị” của Cục Tổ chức; phong trào “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân” của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; phong trào “Bài hay, ảnh đẹp, trình bày tốt” của các cơ quan báo chí, xuất bản...

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị khẳng định, việc triển khai Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 trong Cơ quan TCCT trực tiếp góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức Đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hằng năm, đại đa số các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; trên 90% tổ chức đảng đạt TSVM và TSVM tiêu biểu, đơn vị đạt VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Trong 5 năm qua, có 122 lượt tập thể đầu mối trực thuộc Cơ quan TCCT; 1.353 lượt tập thể cấp phòng, khoa, ban, đội; 2.916 cá nhân được thủ trưởng TCCT, thủ trưởng Bộ Quốc phòng khen thưởng. Nhiều tập thể, cá nhân được các cơ quan, đơn vị tôn vinh là điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thảo luận, xác định trong thời gian tới tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới trong toàn Đảng bộ và Cơ quan TCCT. Tập trung xây dựng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng tổ chức đảng TSVM tiêu biểu, cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan TCCT đã công bố và trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt lãnh đạo TCCT và Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT, Thượng tướng Đỗ Căn yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của TCCT tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87; cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sát với đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đề nghị thường xuyên làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, xác định đưa việc học tập và làm theo Bác thành việc làm tự giác, thường xuyên của mọi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên. Trên tinh thần đó triển khai tốt phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm”, chú trọng làm theo bằng những việc làm cụ thể.

Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của những người đứng đầu, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Phát huy vai trò của mọi lực lượng, mọi tổ chức, nhất là các tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng trong việc thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 87. Quan tâm xây dựng và nhân rộng mô hình hay, việc làm tốt, cách làm mới hiệu quả, tạo bước chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác; đảm bảo có tính thường xuyên, liên tục, lan tỏa ngày càng sâu rộng ở mỗi cơ quan, đơn vị, thực sự là động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến và chấn chỉnh việc làm chưa đúng với chỉ thị; khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng việc thực hiện chỉ thị, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương, QUTƯ, các địa phương và các ngành.

Tin, ảnh: MINH MẠNH

Nguồn QĐND https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/dang-uy-co-quan-tong-cuc-chinh-tri-so-ket-5-nam-thuc-hien-chi-thi-05-cua-bo-chinh-tri-658630