Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Đảng

Để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình hành động, tạo sự thống nhất về nhận thức, quyết tâm về ý chí và đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chú trọng nhằm tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai.

Ngày 7-4-2021, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành 2 chương trình hành động, gồm: Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW, ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020–2025. Trên cơ sở cụ thể hóa các chỉ đạo, mục tiêu, chủ trương, nhiệm vụ của các nghị quyết, căn cứ chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các chương trình hành động được Đảng ủy Khối xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong khối để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao.

Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW, chương trình hành động của Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xác định nhân tố con người là quan trọng nhất, có tính quyết định, trong đó đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối là hạt nhân, nòng cốt quyết định sự thành công của nghị quyết.

Chương trình hành động xem công tác tuyên truyền là một nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 58. Trong tuyên truyền, chú trọng nêu gương, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm tạo nên không khí thi đua sôi nổi ở tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hiện thực hóa từng chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra.

Bên cạnh đó là các mục tiêu, giải pháp cụ thể trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các ban, ngành trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa kiểu mẫu, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên.

Một số chỉ tiêu đề ra mang tính bao quát trên diện rộng như: 100% cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền nội dung nghị quyết; 100% cấp ủy cơ sở và ban thường vụ các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết... Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng năm, có 90% cơ quan hoàn thành nhiệm vụ, 80% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước. Đối với công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội, mỗi năm bồi dưỡng trên 600 đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp ít nhất 300 đảng viên mới, phát triển ít nhất 2 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, 1 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp FDI.

Cùng với triển khai thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lần thứ XX cũng được cụ thể hóa trong chương trình hành động số 12 của Đảng ủy Khối. Chương trình hành động xây dựng các mục tiêu và giải pháp trên 2 mặt, gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy nhằm làm tốt công tác tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá, các chương trình trọng tâm; công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, chương trình hành động nêu rõ nhiệm vụ đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chính trị; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) và tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tổ chức xây dựng Đảng; quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo thực hiện công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở.

Hai chương trình hành động của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành là cơ sở để các cấp ủy chỉ đạo, phối hợp với sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng chương trình hành động riêng của đơn vị với những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. Đây cũng chính là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, thể hiện vai trò của từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc đưa các nghị quyết vào cuộc sống, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Mai

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dang-uy-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-xay-dung-chuong-trinh-hanh-dong-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang/139057.htm