Đảng ủy Quân khu 3: Lãnh đạo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Gốc
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) về xây dựng Đảng bộ Quân đội, Đảng ủy Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT quân khu chủ động nghiên cứu, nắm, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với QUTƯ, Bộ Quốc phòng những vấn đề chiến lược về quốc phòng, an ninh;

chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.Cơ quan quân sự các cấp trong quân khu đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đảng ủy quân khu và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án tác chiến; tổ chức huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian cho các đối tượng. Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện các nhiệm vụ; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và không gian mạng. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ... Cùng với đó, Đảng ủy quân khu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, tham gia thẩm định các dự án quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và đề án bố trí sắp xếp dân cư vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, trọng điểm về quốc phòng, an ninh của các địa phương đúng quy định, thẩm quyền; phê duyệt quy hoạch chi tiết công trình phòng thủ tuyến ven biển giai đoạn 2017-2030 cho các đơn vị đúng quy định...

QUANG THẮNG