Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp

Gốc
Ngày 25-8, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về "Chiến lược công tác cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước".

Đảng ủy Quân sự tỉnh Hòa Bình: Chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ các cấp - Ảnh 1

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3, các đồng chí Thường vụ ĐUQS tỉnh, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị.

Trong những năm qua, ĐUQS tỉnh đã quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII); Kết luận số 37 tại Hội nghị Trung ương 9, khóa X về "tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ đến năm 2020"; Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020" và các Nghị quyết, Chỉ thị, quy chế, quy định của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy... từ đó ĐUQS tỉnh đã luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế, quy trình công tác; triển khai toàn diện, đúng hướng, sát với yêu cầu và thực trạng đội ngũ cán bộ đơn vị, trong đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ đã kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, phát huy tốt vai trò tham mưu của các cấp, các ngành.

Tính đến nay, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên chiếm tới 80,64%. Cùng với đó, ĐUQS tỉnh đã tích cực triển khai nhiều chủ trương, giải pháp trong xây dựng đội ngũ cán bộ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ LLVT tỉnh có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác QP - QSĐP trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị đã đi sâu vào phân tích nguyên nhân, bài học về những hạn chế, khuyết điểm, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết và đề ra phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo. Theo đó, tiếp tục thực hiện công tác cán bộ từ nay đến năm 2020, ĐUQS tỉnh xây dựng 100% đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tập trung củng cố, kiện toàn cán bộ cho các đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ; nâng tỷ lệ cán bộ có trình độ Đại học, cao đẳng lên trên 84%. Trong đó, riêng cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp 100% có trình độ đại học; tỷ lệ cán bộ là người địa phương đạt trên 50%. Sĩ quan dự bị sắp xếp vào các đơn vị DBĐV đạt 100% theo biên chế. Trong đó, có trên 75% đúng chuyên nghiệp quân sự, tỷ lệ đảng viên đạt trên 50%; tập trung bồi dưỡng toàn diện, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn...

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Quân khu 3 nhấn mạnh: Trong thời gian tới, ĐUQS tỉnh cần phải tiếp tục quán triệt quan điểm, đường lối Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Kết luận số 24 của Bộ Chính trị khóa XI về "Đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020"; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, tạo môi trường tốt cho cán bộ yên tâm công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp ủy đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức cách mạng, kiến thức, năng lực toàn diện. Đáp ứng sự phát triển về nhiệm vụ, tổ chức biên chế, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

ĐỨC ANH

Tin nóng

Tin mới