Sáng 02/8/2013, Đảng ủy VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tới toàn thể cán bộ, đảng viên.

T. Dịu