Hôm nay (3/2), kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày kỷ niệm năm nay diễn ra vào dịp Đại hội Đảng lần thứ XII vừa kết thúc tốt đẹp, bầu ra được một BCH Trung ương mới có tính kế thừa, trí tuệ và ngày càng được trẻ hóa. Đại hội đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong 5 năm tới- đem đến những khát khao, hy vọng vào sự phát triển mới của đất nước, của dân tộc.

Dang voi Dan, Dan voi Dang - Anh 1

Ngày thành lập Đảng vào đúng dịp Xuân sang. Suốt 86 năm qua, Đảng luôn đồng hành cùng dân tộc, vượt qua những chặng đường thác ghềnh, đưa đất nước tiến lên. 86 mùa Xuân có Đảng chỉ đường, đất nước chúng ta đã đi qua những cuộc kháng chiến vệ quốc để đến giành độc lập, tự do, non sông liền một dải. Dưới sự dẫn dắt của Đảng, chúng ta đã đạt nhiều thành tựu trong mọi mặt, đất nước phát triển, ngày càng xác lập vị trí trên trường quốc tế. Vào bất cứ thời điểm nào, vai trò lãnh đạo của Đảng với cách mạng nước ta là xuyên suốt. Trong giai đoạn mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong phát biểu bế mạc Đại hội XII của Đảng,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đại hội nhấn mạnh yêu cầu tăng cường sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng; thường xuyên bồi đắp sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân - những phẩm chất cao quý, tốt đẹp, cốt lõi thể hiện bản chất và sức sống của Đảng”.

Sinh ra từ Nhân dân, được chở che, bao bọc của Nhân dân, vượt qua những giai đoạn gian khó từ trong hoạt động bí mật để đi đến hoạt động công khai và trực tiếp lãnh đạo Nhân dân qua rất nhiều giai đoạn cách mạng của đất nước, Đảng đã chứng minh vị trí, vai trò không thể thay thế trong lòng Nhân dân và Dân tộc. Và chỉ có “đạo đức, văn minh”; chỉ có sự phấn đấu vươn lên không ngừng Đảng mới đáp ứng đòi hỏi của Nhân dân.

Thực tế, hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định rõ mục tiêu phấn đấu là vì lợi ích của nhân dân. Đảng lãnh đạo đất nước, xã hội, nhưng ngược lại Đảng cũng phải làm sao phục vụ, phục tùng lợi ích của nhân dân, vì nhân dân.

Rõ ràng, sinh ra từ Nhân dân, được chở che, bao bọc của Nhân dân, vượt qua những giai đoạn gian khó từ trong hoạt động bí mật để đi đến hoạt động công khai và trực tiếp lãnh đạo Nhân dân qua rất nhiều giai đoạn cách mạng của đất nước, Đảng đã chứng minh vị trí, vai trò không thể thay thế trong lòng Nhân dân và Dân tộc. Và chỉ có “đạo đức, văn minh”; chỉ có sự phấn đấu vươn lên không ngừng Đảng mới đáp ứng đòi hỏi của Nhân dân.

Và, trong Đại hội XII, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đi đến việc biểu thị ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát; mà theo Tổng Bí thư, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới”. Để thực hiện mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thảo luận và thông qua những chủ trương, quyết sách quan trọng, có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ quá trình triển khai tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong tình hình thế giới và khu vực vẫn có những diễn biến khó lường, kinh tế thế giới có bước phục hồi nhưng còn chậm; để thực hiện thành công các mục tiêu về kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng đã được Đại hội XII đề ra cần một sự đồng lòng của Nhân dân, sự góp sức của nhiều thế hệ con Lạc cháu Hồng- nói rộng hơn, chính là cần lắm một tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, muôn người như một dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng, càng thấy rõ vai trò và sứ mệnh to lớn của Đảng đối với dân tộc. và càng thấy rõ hơn sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân- Nhân dân với Đảng.

Hoàng Mai