Đó là chỉ đạo của Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy tại buổi làm việc về Kế hoạch đánh giá phân loại tập thể và cá nhân công chức,viên chức và hướng dẫn công tác kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2015.

Danh gia, phan loai tap the va ca nhan xong truoc 25/12 - Anh 1

Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy tại buổi làm việc về Kế hoạch đánh giá phân loại tập thể và cá nhân công chức,viên chức và hướng dẫn công tác kiểm điểm, phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2015. Ảnh: Thái Hải

Điểm đáng lưu ý trong việc đánh giá, phân loại cá nhân công chức, viên chức năm 2015 lần này là không quá 35% công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngoài ra, đối với thủ trưởng các đơn vị thì Tổng Thanh tra đánh giá, phân loại sau khi tham khảo ý kiến của Phó Tổng Thanh tra phụ trách, các biên bản góp ý của tập thể vụ, cục, đơn vị và ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.

Căn cứ mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, đảng ủy, chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo Đảng ủy TTCP. Đảng bộ, chi bộ được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì Ban Thường vụ Đảng ủy sẽ hủy bỏ kết quả và yêu cầu phân loại chất lượng lại theo quy định. Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng.

Phó Tổng Thanh tra lưu ý, việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức phải được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, trung thực, đúng thực chất; đảm bảo theo đúng thẩm quyền; căn cứ vào chức trách nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đảm bảo khách quan công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị hay sau kiểm điểm để xảy ra dư luận; phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai đối với tập thể và cá nhân được đánh giá, phân loại.

Thái Hải