Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 5 nhóm quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra…

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chiều 15/12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết 19-NQ/TW).

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo.

Tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các địa phương có sự tham dự của một số đồng chí Ủy viên BCHTW Đảng, đại diện các ban, bộ, ngành liên quan; đại diện Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy, các sở, ngành và đại diện một số đơn vị sự nghiệp công lập.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị các đại biểu đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, trong đó tập trung thảo luận một số vấn đề chủ yếu như: tình hình, kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện 5 nhóm quan điểm, 2 mục tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết đã đề ra, đặc biệt là các nhiệm vụ cụ thể được giao đối với cơ quan, tổ chức gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng; tham gia ý kiến cho các dự thảo Báo cáo sơ kết, về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, trong đó tập trung ý kiến vào các nhận định, đánh giá, tồn tại hạn chế và nguyên nhân được nêu trong dự thảo Báo cáo; cho ý kiến về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết trong thời gian tới...

Ngành y tế, giáo dục có số cán bộ, công chức rời khu vực công cao nhất

Theo báo cáo tại Hội nghị, số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2021 giảm 13,4% so với năm 2015, vượt mục tiêu của Nghị quyết trong giai đoạn 2015-2021. Đồng thời, các đơn vị đã tăng cường tự chủ tài chính, mở rộng các hoạt động dịch vụ sự nghiệp, thực hiện thay thế nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước bằng từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần giảm chi ngân sách nhà nước.

Số biên chế thực hiện tinh giảm đảm bảo mục tiêu đề ra, năm 2021 giảm 10,51% so với năm 2015. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức được triển khai kịp thời, đúng quy định đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL. Bố trí và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực theo hướng cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, đổi mới quản trị và nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐVSNCL đã góp phần nâng cao thu nhập cho người làm việc tại đơn vị. Tăng cường phân cấp, phân quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp.

Việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính, đã giúp các ĐVSNCL chủ động sử dụng các nguồn lực tài chính cho các hoạt động chuyên môn, bố trí hợp lý các khoản chi trong dự toán ngân sách được giao, áp dụng các biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để có nguồn chi thu nhập tăng thêm cho viên chức, thu hút được nhân lực có chất lượng vào làm việc, trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tái đầu tư, phát triển đơn vị, tăng nguồn thu của đơn vị so với giai đoạn trước khi tự chủ, từ đó giảm chi từ ngân sách nhà nước.

Việc triển khai chính sách xã hội hóa, phát triển tổ chức ngoài công lập trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế... đã từng bước khai thác, phát huy có hiệu quả, nguồn lực xã hội hóa, đóng góp tích cực vào nâng cao chất lượng chất lượng dịch vụ, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy nâng cao chất lượng đối với các ĐVSNCL...

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, theo đánh giá, việc sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL hầu hết là sáp nhập, hợp nhất cơ học. Việc thực hiện chuyển các ĐVSNCL có tính chất cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của bộ, ngành về chính quyền địa phương quản lý triển khai còn chậm.

Định mức biên chế sự nghiệp ban hành từ lâu (trước Hội nghị Trung ương 6 khóa XII) nhưng chưa được sửa đổi, đặc biệt lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng biên chế sự nghiệp lớn (trên 85% biên chế sự nghiệp do Chính phủ quản lý). Theo định mức hiện nay thì nhu cầu bổ sung biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước.của các địa phương theo số trường, lớp, học sinh, giường bệnh là rất lớn, chưa tính đến các yếu tố đặc thù của các ngành, tốc độ tăng dân số, tốc độ đô thị hóa. Cán bộ, viên chức trong các ĐVSNCL rời khỏi khu vực công sang khu vực tư diễn ra phổ biến trong thời gian qua, nhất là ngành y tế, giáo dục.

Việc chuyển các ĐVSNCL sang cơ chế tự chủ (tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; tự bảo đảm chi thường xuyên) còn hạn chế, tiến độ chậm, chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết (chỉ đạt 6,46%), mức độ tự chủ chưa cao, không đồng đều trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, thường chỉ tập trung ở một số lĩnh vực sự nghiệp kinh tế dễ thu lợi nhuận và tập trung ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển.

Việc chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần còn chậm, chỉ chiếm 24,2% số lượng ĐVSNCL được phê duyệt theo Danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần giai đoạn 2017-2020...

Khắc phục độ trễ trong tổ chức thực hiện thể chế

Phân tích những kết quả đạt được và những hạn chế còn tồn tại trong việc thực hiện Nghị quyết, ý kiến các đại biểu thống nhất đánh giá, Nghị quyết 19-NQ/TW được triển khai thực hiện trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng. Nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng được ban hành nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII, trong đó có Nghị quyết 19-NQ/TW và Nghị quyết 18 được các cấp ủy đảng từ Trung ương đến địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ ngay từ những năm đầu sau khi 2 nghị quyết được ban hành. Tuy nhiên, do tác động gay gắt từ tình hình thế giới và khu vực đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta, trong đó có lĩnh vực dịch sự sự nghiệp công. Sau 5 năm thực hiện, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập được thu gọn về đầu mối, biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước giảm, cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra đến thời điểm năm 2021. Nhận thức, ý thức, sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập được nâng lên; việc sắp xếp, tổ chức lại, thu gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế viên chức sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Những kết quả đó khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân; đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH trong tình hình mới của đất nước.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Hình ảnh tại Hội nghị.

Các ý kiến cũng nhất trí đánh giá, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số cấp ủy còn chưa quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ; một số mục tiêu chưa đạt được bởi nguyên nhân chủ yếu là thể chế chưa đảm bảo kịp thời, đồng bộ, khả thi. Một số cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt văn bản pháp luật có tính chất hướng dẫn, làm tiền đề thực hiện tinh giảm đầu mối, tinh giản biên chế, tổ chức, hoạt động đơn vị sự nghiệp chậm ban hành hoặc đã ban hành nhưng còn mâu thuẫn, chồng chéo, không tương thích; còn độ trễ lớn trong tổ chức thực hiện thể chế. Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhìn chung vẫn chủ yếu do sáp nhập, hợp nhất cơ học các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các ngành, lĩnh vực để giảm số lượng đầu mối dẫn đến các đơn vị sự nghiệp công lập chưa thực sự có sự thay đổi về cơ chế hoạt động và chất lượng dịch vụ cung ứng.

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ những mô hình điển hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được kiểm chứng trên thực tế để kiến nghị nhân rộng trên phạm vi cả nước đối với các ngành, lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết, nhiệm vụ Sơ kết Nghị quyết 19-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá tình hình, kết quả học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng. Đây là Nghị quyết có phạm vi rộng, tính chất quan trọng và tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực hoạt động của đời sống kinh tế - xã hội và đến mọi tầng lớp nhân dân.

Nhất trí với những đánh giá và thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, trong quá trình sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW cho thấy, việc triển khai thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, hạn chế từ khâu thể chế hóa Nghị quyết đến tổ chức triển khai thực hiện.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tích cực, khoa học tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí nêu rõ, các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội nghị đều nhất trí với những nội dung cơ bản trong dự thảo Báo cáo sơ kết. Đồng chí yêu cầu, trên cơ sở ý kiến của Hội nghị sơ kết, Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết, Tờ trình và Kết luận để trình Bộ Chính trị trong tháng 12/2022 theo đúng kế hoạch./.

Hiền Hòa