Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm đầu tư về mọi mặt nhằm giúp các huyện nghèo, xã nghèo trong cả nước phát triển kinh tế-xã hội xóa đói, giảm nghèo. Thời gian qua, đã có nhiều chính sách đầu tư cho các huyện nghèo, xã nghèo...