DANH SÁCH 41 BÍ THƯ TỈNH ỦY, THÀNH ỦY ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

DANH SÁCH 41 BÍ THƯ TỈNH ỦY, THÀNH ỦY ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV

Trong số 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là nữ.

41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách các đơn vị bầu cử trong cả nước có 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV,...

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là nữ.

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là nữ.

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo danh sách các đơn vị bầu cử trong cả nước có 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa...

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Danh sách 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trong số 41 Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 5 người là nữ.