Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, toàn thành phố có 30 đơn vị bầu cử; số đại biểu được bầu là 105, được phân bổ cụ thể như sau:

Danh sach cac don vi bau cu va so luong dai bieu HDND TP Ha Noi duoc bau nhiem ky 2016-2021 - Anh 1

HNM