Danh sách Hội đồng Bầu cử quốc gia sau khi kiện toàn

Gốc
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Theo VOV

Nguồn Hà Tĩnh http://baohatinh.vn/chinh-quyen/danh-sach-hoi-dong-bau-cu-quoc-gia-sau-khi-kien-toan-nbsp/209760.htm