Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Gốc
Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019.

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Thiên Thanh

Nguồn Kiểm Sát: https://kiemsat.vn/danh-sach-thi-sinh-trung-tuyen-vao-truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi-nam-2019- 53084.html