Cơ chế thuế là tối ưu để kiểm soát tình trạng nhà đất như hiện nay. Bởi áp dụng cơ chế này theo nguyên tắc: Cá nhân, tập thể sở hữu càng nhiều nhà đất thì thuế lũy tiến càng cao. Khi cho, tặng, chuyển quyền sử dụng đều được đánh thuế và quản lý chặt chẽ nguồn này.