Thuê đánh xi chiếc túi da, chị Lương bị đối tượng lợi dụng sơ hở lấy cắp 14 triệu đồng để trong túi rồi trốn thoát.