Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Dấu ấn từ đổi mới phương pháp lãnh đạo, nâng cao năng lực điều hành của hệ thống chính trị

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tăng cường, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nhất là của tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, qua đó, tạo được nền tảng quan trọng, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và Nhân dân cùng hướng tới vì sự phát triển của tỉnh.

Cán bộ bộ phận “một cửa” UBND huyện Cẩm Thủy giải quyết TTHC cho người dân.

Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc

Thành tố đầu tiên, quan trọng trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015–2020 chính là “tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng”. Thực hiện mục tiêu đặt ra, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp mà toàn diện, trực tiếp là của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trong toàn Đảng bộ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác xây dựng Đảng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, đạo đức; tổ chức; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; dân vận; nội chính, phòng, chống tham nhũng trên nền tảng là đảm bảo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ.

Tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để duyệt phương án nhân sự và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng cho rằng, điểm nổi bật nhất trong đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua của Thanh Hóa là tỉnh đã khắc phục được những khuyết điểm, bất cập trên mọi mặt vốn tồn tại lâu nay, nhất là trong công tác cán bộ và đoàn kết, thống nhất thúc đẩy những mặt mạnh, đưa Thanh Hóa bứt phá. Tỉnh cũng đã nỗ lực rất cao trong việc báo cáo với Bộ Chính trị để được ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW, tạo động lực to lớn cho sự phát triển của tỉnh trong các nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở đó, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực đời sống xã hội tiếp tục có nhiều đổi mới. Thanh Hóa đã tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống quy chế, quy định, quy trình công tác để tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại. Tỉnh đã chú trọng phân công, phân cấp giải quyết công việc, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo, đồng thời phát huy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy và từng thành viên cấp ủy. Thông qua thực hiện quy chế, chương trình làm việc và phát huy vai trò của các tổ chức đảng, đảng viên trong các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và các cấp ủy đối với chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp vừa bảo đảm được sự bao quát, toàn diện các lĩnh vực, vừa tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề bức thiết. Các nội dung lãnh đạo thực hiện theo đúng thẩm quyền, quy chế, quy định của Đảng; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan quản lý Nhà nước, khắc phục tình trạng Đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo.

Phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở có nhiều đổi mới theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân, vì dân; bám sát thực tiễn, giảm hội họp, nói đi đôi với làm. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1051-QĐ/TU ngày 1-7-2013 quy định cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tỉnh lãnh đạo thực hiện nghiêm quy định của Trung ương về việc đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên và những nhận xét đánh giá của cấp ủy nơi cư trú là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, xếp loại đảng viên hằng năm.

Để nâng cao chất lượng đảng viên và củng cố tổ chức cơ sở đảng, biện pháp được cấp ủy các cấp ở Thanh Hóa quan tâm thực hiện là đẩy mạnh nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó phát huy đầy đủ hơn trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 66-KH/TU thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22-9-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 29-10-2018 hướng dẫn một số nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đã đi vào nền nếp; quy trình sinh hoạt thực hiện bảo đảm theo hướng dẫn của cấp trên, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy khá cao, tinh thần trách nhiệm của đảng viên được nâng lên, phần lớn đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Mặt khác, điểm nổi bật của Thanh Hóa là thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, đồng bộ, quyết tâm cao công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Nhiều mô hình thí điểm triển khai bước đầu có hiệu quả. Thanh Hóa là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố: sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, đã giảm từ 5.971 thôn, tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố); hoàn thành việc sáp nhập 143 xã, thành 67 xã (giảm 76 xã). Việc sáp nhập các xã, thôn, tổ dân phố không chỉ tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã, mà còn góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm chi ngân sách...

Xây dựng đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến

Công tác cán bộ được xem là khâu “then chốt” của “then chốt”, vì vậy trong nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hóa tiếp tục có những đổi mới một số nội dung và cách làm. Các khâu trong công tác cán bộ được thực hiện bài bản, bảo đảm giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị.

Quán triệt và thực hiện đúng quan điểm của Đảng: “Đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá và đào tạo, bồi dưỡng vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài”, nên chất lượng công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được nâng lên; tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển gắn với bổ sung, kiện toàn kịp thời cán bộ ở các cấp.

Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, cũng như các địa phương khác, thời gian qua, công tác điều động, luân chuyển (ĐĐ, LC) cán bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn quan tâm, chú trọng, tạo bước đột phá, góp phần đổi mới sâu sắc công tác cán bộ ở địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Nga Sơn đã cho ý kiến bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 125 đồng chí; ĐĐ, LC 39 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện chủ trương gắn luân chuyển với bố trí cán bộ không phải là người địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đến nay, toàn huyện có 19/24 xã, thị trấn có cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương. Theo đồng chí Trần Ngọc Quyết, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nga Sơn, các cán bộ được ĐĐ, LC đã phát huy năng lực, sở trường góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức đảng tại nơi công tác, tạo ra những chuyển biến tích cực. Công tác ĐĐ, LC đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện; khắc phục tư tưởng cục bộ, tình trạng khép kín trong công tác cán bộ; hình thành cơ chế “sàng lọc cán bộ”, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng người tài, tạo nguồn cán bộ.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 221 lượt cán bộ; ĐĐ, LC 75 lượt cán bộ. Đến nay, có 25/27 huyện, thị, thành phố (chiếm 92,6% và 343/559 xã, phường, thị trấn (chiếm 61,3%) đã bố trí 1 trong 3 chức danh chủ chốt không là người địa phương.

Những chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng đã tạo đà cho sự bứt phá đầy ấn tượng của Thanh Hóa với bước tăng trưởng nhanh và đột phá về kinh tế – xã hội. Thực hiện tốt công tác cán bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã tạo nền tảng căn bản, lâu dài trong nhiệm kỳ tiếp theo. Minh chứng là tại đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên cơ sở vừa qua, theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tại tất cả các đảng bộ cấp trên cơ sở, kết quả bầu cử tập trung, đúng định hướng, số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu của đề án và danh sách nhân sự được biểu quyết thông qua tại đại hội, bầu 1 lần đủ số lượng cần bầu. Các đồng chí trúng cử chức danh bí thư với tỷ lệ phiếu trúng cử đạt từ 95% trở lên. Các đồng chí được các đại hội bầu vào cấp ủy lần này đều trong diện quy hoạch được phê duyệt và trong danh sách do cấp ủy khóa trước giới thiệu. Đặc biệt, số cán bộ tỉnh ĐĐ, LC về huyện, thành, thị được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trúng cử với số phiếu đạt tỷ lệ cao.

Những kết quả đã đạt được là cơ sở, điều kiện để Thanh Hóa tiếp tục vững bước tiến lên, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bài và ảnh: Phan Nga

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/xay-dung-dang/dau-an-tu-doi-moi-phuong-phap-lanh-dao-nang-cao-nang-luc-dieu-hanh-cua-he-thong-chinh-tri/126403.htm