Ngày 9/5/2014, Công ty Vận tải và Chế biến lâm sản sẽ thực hiện đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Số lượng chào bán là 1.403.200 cổ phần, với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần.

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty Vận tải và Chế biến lâm sản là 14,81 tỷ đồng, tương đương với tổng số cổ phần là 1.481.000 cổ phần. Trong đó, Công ty sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 1.43.200 cổ phần (tương đương 94,7% vốn điều lệ sau cổ phần hóa).

Công ty Vận tải và Chế biên Lâm sản được thành lập từ năm 2005 trên cơ sở sáp nhập hai đơn vị: Xí nghiệp Vận tải và Xí nghiệp Vận tải và Chế biến lâm sản thuộc Công ty Giấy Bãi Bằng.

Chí Tín(baodautu.vn)