Loại người có tâm lý thấy tiền sáng mắt, thấy sang bắt quàng làm họ thì mới so sánh giá trị con người bằng cách xem ai có nhiều tiền hơn. Loại người này nếu thấy người ta nghèo hơn mình thì khi dễ, thấy người giàu có hơn mình thì sáng mắt lên và tự cảm thấy mình nhỏ bé nhục nhã. Cái loại chỉ biết đánh giá con người dựa vào túi tiền này thì chỉ là động vật cấp thấp.