Đấu tranh hiệu quả, triệt để với tội phạm mua bán người

Gốc
Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đến các sở, ngành, đoàn thể và địa phương, tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức, hành động trong toàn xã hội về phòng, chống mua bán người nhằm giảm nguy cơ mua bán người; giảm tội phạm mua bán người; thực hiện hiệu quả công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán.

Đây là những yêu cầu trong Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 29-4-2021 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, các cấp, các ngành thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất, toàn diện trong phòng, chống mua bán người. Bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi có đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo quy định của pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết, xét xử.

Quá trình thực hiện phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách quyết liệt, thiết thực, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ với việc thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 để tạo sự đồng bộ, hiệu quả, triệt để trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.

Hoài Thu

Nguồn Hà Nội Mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/998184/dau-tranh-hieu-qua-triet-de-voi-toi-pham-mua-ban-nguoi