Để phát triển 60.000ha ca cao xuất khẩu vào năm 2015, Bộ NN-PTNT đầu tư khoảng 40 tỷ đồng cho việc phát triển loại cây công nghiệp này.