Bà Huỳnh Thị Hải Đường, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Dược Phẩm Bến Tre (HNX: DBT) đăng ký bán 5,000 cp từ ngày 10/09 đến 09/10 để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bà Huỳnh Thị Hải Đường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: DBT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,160 CP (tỷ lệ 0.24%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 10/09/2013
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/10/2013.

Hằng Nga

infonet