Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Bùi Văn Chỉ, cổ đông nội bộ của CTCP DIC số 4 (HNX: DC4).

- Tên người thực hiện giao dịch: Bùi Văn Chỉ - Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Mã chứng khoán giao dịch: DC4 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 80,170 cổ phiếu (3.75% VĐL) - Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch bán: 10,000 cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 70,170 cổ phiếu (3.28% VĐL) - Mục đích giao dịch: giải quyết nhu cầu tài chính gia đình - Thời gian thực hiện giao dịch: 16/10/2009 – 15/11/2009